Nostalginummer LMS:aren nr. 2 1995

FÖRORD.
Redaktionskommittén som sammanställt denna historik över LMS (LMK:s) 70- åriga verksamhet hoppas att Du kommer att finna en intressant och upplysande läsning. Vi har valt att i kortfattad form försöka skildra så mycket som möjligt av vad som hänt år för år från starten 1925 och fram till nu. Som alla förstår kan vi bara få med de viktigaste händelserna och episoderna. Säkert tycker många att vi utelämnat, i deras tycke väsentliga saker. Det är möjligen så och i så fall får vi beklaga. Meningen med detta dokument är dock att Du skall få en uppfattning om verk­samhetens utveckling och vår historia. Vill Du veta mer, uppmanar vi dig att söka detaljerna i handlingar som finns i LMS arkiv. Vi hoppas att Du skall få en bra inblick i vår 70-åriga tillvaro.

Redaktionen


LMS består av en huvudstyrelse och 8 sektionsstyrelser vilka är följande: road racing, enduro, rally, speedway, folkrace, trial, folkrace samt en vilande miniracing. Sektionsstyrelserna sköter sektioneras egna tävlingar och andra löpande beslut som berör sektionen. Vi har också en trafiksäkerhetskommitté vilken arrangerar årligen en avrostningsdag för mc-åkarna En annan viktig del i LMS är trafikövningsplatsen med sin halkbana. I dag har vi 5 fast anställda och ett varierande antal arbetare från bl.a. ALU projekt och Linköpings Kommun. LMS har också en egen tidning LMS:aren som utkommer 4 gånger om året. Tidningen har fått nytt ansikte i år inför 70-årsjubileet, det är 4:e gången den byter utseende sedan starten 1974.

Läs om LMS 70-årig historia med fart och fläkt.


1925.

Den 18 Juni samlades ett gäng motor­en­tusi­as­ter i Röda Rummet på Arbetare­för­eningen i Linköping. Vid denna samman­komst bildades en motor­klubb vid namn Lin­köpings Motor­cykel­klubb. Detta namn ändra­des efter en kort tid till Linköpings Motor­klubb. Klub­bens förste ordförande blev Sigurd Carlsson.
Redan den 27 sep­tember kördes klub­bens första tävling som var en landsvägs­körning med motor­cykel. Märkligt nog var start och mål för­lagt till Söderköping. Täv­lingen vanns av Carl Viktor Widmark före Folke Hell.
Tävling nummer två avhölls den 11 ok­to­ber med start och mål vid Ryds gård. Seg­rare denna gång  blev Folke Hell före Curt Ny­ström och Gustaf Sundin.

1926.
1926 fick LMK sin första ordinarie sty­rel­se med Georg Kind­strand som ord­föran­de. Tävlingsverksamheten ökade och fem täv­lingar genomfördes. Fyra var tillför­litlig­hets­tävlingar och den femte var tolkning efter bil eller motor­cykel. Klubben hade nu 120 med­lemmar.

1927.
Under året kördes den första jordbane­täv­lingen ( Föregångare till dagens  speed­way ) på Folkungavallen. Täv­lingarna kördes på   lö­parbanan runt are­nan och man startade med en förare på var­dera långsidan. Detta år kördes också 3 tillförlitlighets­täv­lingar för solo- och sidvagnsmotor­cyklar och bilar.

1928.
Nu har klubbens medlemsantal ökat till 203 personer och man skaffade ett klubb­rum. Förutom jord­bana på Folk­ungaval­len ordna­des två till­förlitlig­hets­tävlingar och klubben hade stora fram­gångar vid backtävlingar på Om­berg och Rökulla.

1929.
LMK:s första interna­tionella framgång kom 1929. Folke Hell och Carl Viktor Wid­mark er­övrade då Motorcykelfir­man FN:s guld­pokal åt LMK.

1930.
Den 4 oktober var det premiär för jord­bane­tävling i elljus på Fol­kungavallen. Denna täv­ling vanns av Ivar Skeppstedt.

1931 - 1932.
Första tävlingen var en tolk­ningstävling. I mc-klassen vann C.V. Wid­mark tvåa var Signe Malmborg  före trean Martin Frans­son.( Signe kom sedermera att bli "Morsan" för sentida LMS:are eftersom hon alltid fanns till hands med det mesta av service ).
Jordbane­tävlingar var den domine­rande spor­ten de närmaste åren och många le­gendariska namn dök upp. Einar Lindqvist (som var LMK:are då ) Kumla-Frasse, "Skepparn" Ivar Skepp­stedt, m.fl. 

1933 - 1934.
Ytterligare några kända herrar dök upp som t.ex. "Varg-far" Arne Berg­ström, Gunnar Bartilsson och Bertil Carlsson.

1935.
Detta år firades 10-årsjubi­leum med stor fest på Stora Hotellet. Styrel­sen leddes av Georg Kindstrand
 

 

 

Stilstudie av Carl Viktor Widmark vid tävlingar i Kolbyttemon 1935.

 


1936.

Det noterades publik­rekord vid jordba­ne­täv­lingar på Fol­kungavallen när över 3000 per­soner kan­tade banan.
Detta år tog LMK ett viktigt beslut då man en­häl­ligt anslöt sig till Sveriges Motorfe­de­ra­tion. Genom detta bröt man sig ur tidiga­re anslutning till Svenska Motor­cyk­el­klubben. 

1937 - 1938.
Från 1938 kan noteras att Elis Malm­borg vann flera segrar på mc-sidan bl.a. seger i SMK:s Midvintertäv­ling och Örebro MCK:s jubileumstäv­ling. Notabelt är också att Hilding Almevik slog Arne "Varg-far" Bergström i en bil­täv­ling. 1937 var Rune Ljungberg 3:a i SM i backe för sidvagnar, 1938 vann samme man 1000 m sandbana. Tyvärr fick jordbane­tävlingarna på Fol­kunga­vallen ställas in då Föreningen för id­rottens befrämjande motsatte sig att hyra ut anlägg­ningen till motorfolket.

1939.
1939 ordnades endast en tävling en del­tävling i den stora femklubbarstävlingen. LMK vann lagtäv­lingen genom Elis Malm­borg, Bengt Svens­son och Hilding Al­me­vik och tog för alltid hem det åtrå­värda vandringspriset. Elis vann på 17 prickar Gösta Zanderholm LMK var 2:a med 687 prickar 9:a var Arne Bergström. Måntro hur många prickar han hade? I september detta år började andra världs­kriget

1940.
Trots kriget anordnade LMK 3 tävlingar. I 25 graders kyla ordnades en tolknings­tävling    ef­ter bil och MC på Roxen.  En liknande tävling kördes en månad se­nare. Den tredje täv­lingen var en geng­astävling med både person- och lastbilar.

1941 - 1944.
P.g.a. kriget var det såväl bensin som täv­lings­stopp fr.o.m. 1941. Trots detta pågick en livlig klubbverksam­het med fester och sam­man­komster. Ge­nom in­komst från dessa kunde LMK bidraga till att klä upp 10 "mindre be­medlade" barn från topp till tå. Samma år anordnades en lådbil­stävling i    Ro­sengatans backe ner mot St. Lars­gat­an. Hela 37 ekipage från 4 städer del­tog.

1945.
Nu påbörjade klubben förberedelserna för byggande av Motor­stadion vid Kärna­vä­gen. I mars detta år firades 20-årsjubileum med en rejäl fest på Storan. Antalet med­lemmar var 126 och ordförande var "Thedde" Svensson. Premiär för tävlingar i Törnebäcksliden. Många kända förare som Arne Bergström, Stig Karlsson, Gun­nar Boo, Gösta Kugelberg, Linus Eriksson och Rolf Nilsson deltog.

1946.
 

  Dirt.Track


Äntligen var kriget slut. 20 januari var det premiär­tävling på Tinnis med Kumla-Frasse som segrare. Dessutom rekord­publik med 5000 åskådare. Två tillför­litlig­hetstävlingar, en jordbanetävling och en tävling i Törne­viks­backen hann klubben också med. Linus Eriksson vann huvudklassen för solo och Rolf Nilsson sidovagnsklassen Premiären på nya motorstadion var den 13:e oktober i form av Dirt-tracktävling ( den ti­dens namn på speedway ). Täv­lingen vanns av Bertil Karlsson, Djurs­holm och Eskil Karlsson 2:a. I den första T-tävlingen efter kriget vann C-G Strömhammar mc-klassen före Åke Lööw. Bilklassen vann Harald Andersson före Hil­ding Almevik och Martin Fransson.  Dam­klas­sen vanns av Cecilia Koskull. Novembertävlingen i OT vanns av Bengt Svensson i bilklassen före C-F Ceder­baum. MC-klassen vann Tore Berendtz. Tore kom också 3:a vid Nordiska mäster­skapen vid 1000 m. sandbana för sido­vagnsmaskiner.

1947.
Nu var det full fart. Först internationell is­bana på Motorstadion, som vanns av Li­nus Eriks­son med Evert Boo som tvåa. Rolf Nilsson blev detta år Nordisk Mäs­tare i backe för sidvagnsmaskiner. Ivan Blom började tävla i midget. 
 

  Ivan Blom får sin kära midget tankad.


Notabelt att Gunnar Boo åkte 36 täv­lingar detta år, Evert Boo 23 och Linus Eriksson 21. Scramble (föregångare till dagens moto­cross) introducerades av SMK Linköping på LV2:s Tygområde. Medlemsantalet i klubben var nu uppe i 257.

1948.
Nu uppfördes läktaren med plats för 2500 personer på Motorstadion. Den första speed­wayserien startade. Fil­by­terna vann försöks­serien med laget som be­stod av Linus Eriks­son, Gösta Zanderholm, Gun­nar och Evert Boo, Dick Weider och Stig Carls­son. Alla landsvägstävlingar fick ställas in p.g.a. bensinbrist.

1949.
Motorstadion har fått belysning och kvällstävlingar kunde genomföras. Filby­terna blev trea i speedwayserien. Några förare hade börjat åka scramble. Förutom ordinarie motortävlingar arran­gera­des travtävlingar på Motorstadion. LMK-medlemmen Sture Selander omkom vid en motortävling i Oslo.

1950.
Detta blev ett betydelsefullt år när Lin­köpings Motorklubb och SMK Linkö­ping slogs sam­man till Linköpings Mo­torsäll­skap. Ordför­ande blev Sten Ferm. Filbyterna vann det första officiella Mäs­ter­skapet i speedway och Linus Eriksson åkte i landslaget. Linus blev 3:a i SM-fina­len i speedway. Något att minnas är batal­jerna mellan Norrkö­pings- och Linkö­pings­publiken i form av stenkastning då Vargarna och Filby­terna möttes i speed­way. LMS deltog också i den nya motocros­serien och blev trea. I Midnattsolsrallyt blev Tore Engström LMK 2:a i en Plymouth.

1951.
Kan noteras som ett intensivt motorår med bl. a. 5 deltagare i KAK:s Mid­nattsolsral­ly. Bertil Götherström tog silvermedalj i Itali­ens sexdagarslopp för MC Ivan Blom startade i midget på Brands Hatch i England. Premiär för motocross på Bergabanan. Banan förblev hemmabana t.o.m. 1963. Allan Ljungstrand representerade Sverige vid VM-tävlingar i motocross i Belgien. Linus Eriksson blev 2:a i SM trots att hanvar 1 decimeter före segraren i mål. Samme Linus toppade serietabellen med nästan oslagbart rekord.
 

  Karikatyr av Linus Eriksson.


1952.

12 speedwaytävlingar arrangerades på Mo­torstadion. En rödhårig grabb från Tranås  (Ove Fundin) vinglade om­kring på banan. Ingen kunde väl då ana att han skulle bli Sve­riges meste världsmästare i speedway. Detta år tog Bertil Götherström guld i Six-days i Italien. Allan "Billeberga" Ljungstrand debuterade i Filbyternas crosslag. Allan var en glad typ och en duktig förare som även körde i Svenska crosslandslaget. Bengt Agnevik tog inteckning i Shellkan­nan och Anders Eriksson vann mc-klas­sen. Karl-Fredrik Cederbaum, Gunnar Rothsman och Thedde Svensson starta­de i Midnattsols­rallyt. Medlemsantalet var nu uppe i 325.

1953.
Filbyternas crosslag blev inofficiella Svenska Mästare Bo Abrahamsson blev 3:a i SM. Bertil Odmark blev klubbmästare i OT och Cecilia Koskull vann dampokalen.

1954.
LMS satte publikrekord på Motorsta­dion i Ryd samband med Kontinentfina­len till speedway-VM. Hela 12 000 åskådare såg Ove Fundin, Rune Sör­mander och Sune Karlsson ta sig vidare mot VM. Ove "Rackarn" Fundin blev sist i VM-fi­nalen. Tävlingen gynnades av kanonvä­der men när sista heatet klarats av bra­kade år­hundradets värsta åskväder igång och blix­ten slog ner och förvandlade en flaggstång vid starten till småflis. Serielaget i motocross blev Distriktmäs­tare. Den nya flugan stockcar introducerades på Motorstadion med bl.a. förare som Gösta Jern, Sture "Traffik" Karlsson med flera.

1955.
Bengt Svensson vann bilklassen i Rox­en-  run­dan och Arne Nilsson mc-klassen. Ove Fundin var åter i VM-final och sluta­de som femma. Filbyternas Stig Pramberg och Dan Fors­berg blev Svenska Mästare i par-speed­way. Klubben firade 30-årsjubileum med ban­kett på Frimis. Nya förare tillkom i stockcar bl.a. Olle "Bull" Ekström, Lasse Lilja på Ford, Stig "Pliggen" Larsson på Lincoln m.fl. De dominerande LMS:arna var oftast Gösta Jern och Olle Ek­ström.

1956.
Ett stort år för LMS Göran Törnebäck nådde stora OT-fram­gångar i en stor Dodge. I Vintersvängen vann Sune Samuelsson   seni­orklassen för bilar. Anders Eriksson och Affe Löfquist vann var sin mc-klass.
 

  Ove Fundin vid första tävlingen i Sverige som världsmästare.


Ove Fundin vann VM-finalen och även SM-finalen i speed­way medan  P-O Sö­derman blev 5:a i VM och 3:a i SM. LMS nådde landets högsta publiksiffra  totalt över en säsong i speedway med över 50 000 betalande. Vid en lands­kamp mot England kom drygt 10 000 åskådare. Banrekord sattes på Motorstadion av Olle Nygren med 73,7 sekunder. Filbyterna tog brons i serien. LMS crosslag blev 2:a i sin serie. Förutom alla motorarrangemang ord­nad­es SM i hundkapplöpning på Motor­sta­dion. Sammanlagt kördes 3 Stock-Car- och 4 till­förlitlighetstävlingar detta år. I stock-car utmärkte sig "Traffik" och Gör­an Törnebäck med tuffa körningar.

1957.
I Folkungaloppet för bilar blev Rolf Blom klass 2:a och 2:a totalt blev Dick Weider. Mc-klassen vanns av An­ders Eriksson före Alf Löfquist. Ove Fundin blev 2:a i VM efter om­körning mot Barry Briggs. Tyvärr körde Ove sitt sista år för Filbyterna. LMS vann lag-SM i motocross genom Bo Abrahamsson, Bengt Spångberg, Jan Anders­son, Inge Johansson och Lars Andersson. Detta blev sista året med stockcar p.g.a.    ska­dor på speedwaybanan.

1958.
Började med isbanelopp för bilar på ka­nal­dammen vid Bergs slussar med en publik på ca. 5 000 personer. Ryska isracingförare tävlade för första gången på Tinnerbäckens is. Peo Sö­derman blev Svensk isracingmästare på Stockholms Sta­dion. Vintersvängen kördes på mycket isiga vägar,  Rune Heimner, som gått över till LMS, totalsegrade i bilklassen. Anders Eriksson och Alf Löfquist vann var sin mc-klass. LMS körde sin första Trialtävling i form av Bergatrial med Tage Bergman som täv­lings­ledare och Alf Löfquist som banchef. Tyvärr var det också sista året som Filby­terna tävlade i Allsvenska speed­wayseri­en. LMS vann DM i motocross för 175cc. I laget åkte Nils-Erik Hägglund, Bo Anders­son, Jan-O Holmström Esser Möjegård och Ove Bunne. Snömotocross arranger­ades för första och enda gången på Ber­gabanan.

1959.
Trots avsaknad av eget speedwaylag kördes en stjärnspeedway, dessutom ar­range­rades Stock-Car och motocross. Ivan Blom tävlade på is med en Ama­zon.LMS fick äran att arrangera IMIS-fina­len i Trial ( inofficiellt SM ). Dag Wasén vann DM i Trial för Östra Dist­riktet. Lasse Modin vann en Speed-car tävling (Go-Kart) som kördes på prov på Motor­stadion i Ryd.  Bo Sjösvärd tog guld i Internationella Six-days och blev SM 2:a i 250cc klassen.

1960.
Filbyterna hade åter ett speedwaylag. Man tävlade i Div. 2 och vann serien. Lagledare var Janne Öhrman En crosstävling på Bergabanan samlade 2 500 åskådare. Bo Sjösvärd tog guld i internationella Six-days Affe Löfquist debuterade som tävlings­ledare i Brasktrial. Dag Wasén blev 2:a i denna täv­ling.
 

  Stilstudie av Dag Wasén, Greeves sektion "Dammen" vid Berga


LMS arrangerade också sitt första SM i Trial med toppenbetyg. Detta år gick Carl Viktor Widmark ur tid­en. Widmark var med redan vid pionjär­tiden och vann många segrar för LMS. Till hans ära körs numera Endurotävlingen Widmarks minne. Vid SM i tillförlitlighet blev Bo Sjösvärd 2:a i stora klassen. I speed-car belade Lasse Modin en hed­rande 2:a plats.  LMS blev 2:a i båda motocrosserierna, bästa förare var Bengt "Billo" Sandberg. OT-tävlingarna Vintersvängen och Rox­en­rundan kördes med Elis Malmborg som täv­lingsledare. I staben fanns många kända LMS:are som Roland Almevik, Åke Bergström och Rune Carlsvärd. Kontrol­lant var Olle "Gjutarn" Nilsson.
 

1961.
T-tävlingarna Roxenrundan och Vinter­svängen arrangerades med Elis Malm­borg vid rodret. T-föraren Bo Sjösvärd tog guld i både Polska Tatra Trial och Onkel Toms Hytte i Tyskland.  Två Trial tävlingar genomfördes. En kombinerad tävling i gräs-TT och se­rie­cross genomfördes på Djurgårdsfäl­tet. Täv­lingen var speciell då även bilar ingick i ar­r­angemanget. Att tävlingen fick flyttas berod­de på schaktning i Bergabäcken. Bengt Rehn och Tage Bergman svarade för ledarjobbet. Bengt "Billo" Sandberg vann i motocross och Rolf Svensson kom på 4:e plats, även Nils-Erik Hägglund höll sig väl framme. Bo Sjösvärd vann även T-tävlingen Wid­marks minne.

1962.
 LMS blev medlem i Riksidrottsförbun­det. Premiär för MC-Nytt:s specialtrial i Bers­bo. Förste segrare Erland Anders­son, Kungs­backa. 42-årige Dag Wasén, LMS blev totalt 6:a i SM-trial.
Affe Löfquist och Olle Ekström startade upp ungdomsgruppen MK Riset som var en un­deravdelning till LMS. I grup­pen fanns bl.a. Sölve Larsson. "Neppe" Svensson, Peder Rengfors, Bernt Antón, Thommy Fullmestad m. fl. Traditionellt arrangerades Vinter­svängen för bil och mc. Speedwaylaget åkte ur Div. 2 och även crossåkarna ha­de ett  dål­igt år. De kända "Knäppuppartisterna" Martin Ljung och Allan Johansson visade i pausen att De kunde klara av även en motocrossmaskin. Crossen var återbörd­ad till Bergabanan igen.  En tävling med standardbilar kördes på     spe­edwaybanan med kända namn som Tom Trana, Bernt Jansson, Harry "Sputnik" Käll­ström och Hasse Radefalk. Från LMS deltog Torsten "Totte" Carlsson f.d. speedwaystjärna i Filby­terna.

1963.
På bilsidan arrangerades Vintersvängen och Roxenrundan. Hasse Lannsjö vann den senare. Andra MC-Nytt:s specialtrial vanns av Lasse Sellman. Trialhästen "Stjärn" och bonden Sture Persson plöjde banan med stock. I Bergatrial vann Gösta "Badluck" An­dersson och LMS Ove Andersson var 4:a. Filbyterna avancerade från Div.3 till Div.2. Vid J-SM-finalen i speedway blev Floydh Olsson 4:a. Sista motocrosstävlingen kördes på anri­ka Bergabanan. Därmed försvann många roliga episoder vid passage av broarna. Vid sista tävlingen öste regnet ner. Janne Samuelsson debuterade som motocross­förare.

  Utsikt från Bergabanan mot staden och vattentornet.

1964.

Kurt Gustafsson vann sin första Speci­altrial. Trialhästen "Stjärn" hade fått en ny fin plog som Sture snickrat.
 
  Tävlingsledningen konfererar.
Med på bilden är Signe och Elis Malmborg,
Hans "Bullen" Regner,
Affe Löfquist, Tore Nyman och Håkan Wasén.

Sören Björk blev Svensk juniormästare i T-mc med 51poäng, 3:a var Janne    Sam­uelsson på 38 poäng. På bilsidan blev Toivo Mielonen Östgö­ta­mästare i OT. Roxenrundan kördes med över 100 start­ande. Segern gick till Ove "Påven" An­dersson, nu­mera stallchef för Toyota. A-klassen vanns av LMS Lennart "Fröjerumarn" Johansson. LMS stod utan motocrossbana och hem­matävlingen fick köras på Kungsängen i Norrköping. De första kontakterna om motor­sportom­råde på Sviestad togs med L­inköpings Kommun, och arbetet med den nya banan på Sviestad påbörjades under hösten. Sune Stark blev 5:a vid J-SM-finalen i speed­way.

1965.
Delad seger i MC-Nytt:s mellan Rolf Tibb­lin och Kurt Gustafsson. Bengt Svensson gjorde comeback i Vin­ter­svängen för bilar. LMS kunde etablera sig på Sviestad. Ef­ter     2 500 frivilliga arbetstimmar kunde klubben inviga Motocrossbanan. Premiär­tävlingen samlade 2 500 åskå­dare och tävlingsledare var entusiasten Esser Möje­gård och tävlings­sekreterare Rolf Jansson. Rolf Svensson och Jan Samu­elsson blev klubbmästare i 500cc respek­tive 250cc klasserna Filbyterna deltog i Div. 2 speedway. Ulf Lönnström blev 2:a i junior-SM T-mc. Bästa prestationen gjorde dock Sö­ren Björk när han vann sin klass i No­vember­kåsan. Lennart Smith och Sö­ren Gustafsson blev klubbmästare i OT respektive Formel K. Dag Irebrink blev 5:a i klass D special i kar­ting. Årtiondets största startfält i Roxenrundan med 127 startande. Segern delades av Dag Pettersson och Håkan Örnedal. Gräddan på året blev LMS 40-årsjubi­leum på Stora Hotellet. Medlemsantalet är nu 300.

1966.
I jakten på segern i MC-Nytt:s special­trial flyttade Rolf Tibblin och Hasse Hansson på en vedtrave. Nu har A1 tagit över plog­ningen rekord kallt -20
C och 1 meter snö, hand­skottning av sektio­nerna. "Tibban" vann till slut. Affe var tävlingsledare för Widmarks minne där Björn Johansson blev 3:a och Uffe Lönn­ström 4:a. "Jocke" Johansson blev ny ordförande. Banracing med bl. a. Krister Eliasson, Roland Hedmo, Tommy Jagerwall, Christer Hjerts­tedt som tävlade i klas­serna: Standard, Formel 4, Formel 3, Formel Vee. Vid SMK Motalas VM-tävling i motocross kom Sören Björk på 7:e plats i 250 cc klassen. I gokart kom Kenneth Bjurehed LMS på 5:e plats i SM klass C och D och Dag Ire­brink 5:a i J-SM. Toivo Mielonen kom med sin Audi på 6:e plats vid Iscupen för bilar klass 3, grupp 1 över 1000cc. Roxenrundan kördes för 11:e gången. Dag Pettersson vann och i A-klassen kom Claes Carl­gren 2:a.

1967.
Rolf Tibblin vann MC-Nytt:s Specialtrial igen och tog vandringspriset Spökgrufvan för alltid. LMS Sören Björk blev 4:a. Motorövningsbanan blev klar med hälften asfalt och andra halvan grus. Trafikda­gar ordnades med träningskörning inför dag­en H. Dessutom stjärncross med Bengt Åberg, Rolf Tibblin Sören Björk m. fl. I SM trial för B-juniorer kom Olle Ekström 8:a. Hastighetsgänget i bil satsade hårt med inte mindre än 14 ekipage. Bl.a. Rolf Jansson, Key Jarnborg, Roland Hedmo tävlade i formel 3.

1968.
Hasse Hansson vann MC-Nytt:s Speci­altrial. Affe Löfquist var FIM-kontrollant vid EM-trial i Karlstad Hela övningsbanan har belagts med as­falt.  Pre­miär för Sviestadloppet, SM-final i HL. Tävling i häl­lande regn med Affe Löfquist som tävlingsle­dare. Stor succé trots av­saknad av depå. Ma­skinerna stod i leran ute på gärdet. Däcken fick hand­tvättas före start. 
 

  Stadsfullmäktiges ordförande Sten Wigren klipper bandet som inviger HL-banan med kända förare på startlinjen 17 Kjell Bogren, 16 Bo Granat, 14 Bo Brolin, 7 Kurt Andersson.


Segrare:
125 Börje Jansson
250 Kent Andersson
350 Bo Granath
500 Esso Gunnarsson
MCS "Berra" Persson / Marianne Kjell­modin
Toivo Mielonen var LMS ordförande.
J-SM i motocross arrangerades och man körde Karting på prov i rondellen.
Vid VM-tävling på Dunteberget kom Sör­en Björk på 14:e plats i 500-klassen och 18:e i SM-tillförlitlighet.
 

  Titta jag flyger säger Sven Almevik i Skörderundan.


Sven Almevik tog 3 SM-poäng i KAK-ral­lyt och P-O "Gummi-Pelle" Carlsson tog 11 po­äng i Östgötarallyt. I Iscupen deltog Per-Olof Carlsson med Opel 1900 och Håkan Carlsson med en Dolling i formel V.

1969.
Kurt Gustafsson vann MC-Nytts Speci­altrial i Bersbo.  LMS arrangerade SM-motocross efter att ha fått banan besiktigad och godkänd för SM tävlingar. Sviestadloppet genomfördes som SM-final i HL.  Debut för Benny Ekberg och Ragge Holm i speedway. Trialgänget jobbade 2 dagar på Sture Persson bondgård i Bersbo sedan Sture skadat sig. Claes Carlgren vann Folkungaloppet med Saab V4 och Roxenrundan vanns av Fin­spångs Leif Strömberg. Kent Qvist debu­terade och vann B-klassen i Stångåpro­menaden. Vid Ban-SM för bilar gjorde Christer Eli­asson BMC Cooper 1000cc och Roland Hedmo BMC Cooper 1300cc bra ifrån sig de var 7:a respektive 9:a.

1970.
MC-Nytt:s specialtrial vanns av Stig Igel­ström. SM-final Sviestadloppet vanns av Bosse Granath i 500 klassen. Vid J-SM-finalen i speedway i Avesta blev Filbyternas Peter Karlsson, Lasse Lars­son och Benny Ekberg 3:a, 4:a res­pektive 5:a. Ragge Holm åkte SM-final på Stock­holms Stadion, Torbjörn Harrysson var tränare för Filby­terna och laget vann Div.3. Segern i Folkungaloppet gick till Bengt-Erik Engvall Nyköping. Kurt Gryvik, Lars Nyberg, Urban Andersson, Torsten Öberg och Roland Nilsson var några som debu­terade i rally. Roxenrundan inställdes och beslut togs att köra den som vintertävling. Vid J-SM tillförlitlighet över 125cc kom Bo Kaliff på 2:a plats, Anders Hallberg på 4:e, samt Boris Schelin på 9:e i max 125cc. Rolf Svensson var årets bäste förare i Bil-OT och tog 1 SM-poäng i Scandiatrofén. HL-gänget i bil var flitigt i elden, Sven Al­mevik blev hedersam 2:a i iscupen.  Roland Hedmo körde till sig en delad 8:e plats i SM med sin Cooper, Krister Elias­son och Tommy Jagerwall delade 11:e plats.  Key Jarnborg gjorde bra resultat med sin Lo­tus formel Ford.

1971.
MC-Nytt:s Specialtrial firade 10 år. Kurt Gus­tafsson vann och Sölve Larsson LMS blev 4:a. Vid prisutdelningen på Åtvids Hotell skänkte Sture Persson en kalv som fötts under täv­lingen. Affe Löfquist fick slipsen avhuggen och erhöll den första träslipsen som medlem i Järn­gänget. Vid T-SM i Ljungsbro vann Kurt Gus­tafs­son. Jonny Bengtsson ARC vann 500 klassen i Sviestadloppet och bröderna von Post sid­vagnsklassen. Stor dramatik blev det i första kurvan i 250cc-klassen med massvurpa, tack och lov inga svåra ska­dor. Roxenrundan vanns av Dag Pettersson, MK Scandia och Folkungaloppet av An­ders Hylén Mjölby. Bra placeringar av bl.a. Claes Carl­gren, Roger Jonsson, Anders Wing m.fl. I SM roadracing placerade sig Göran Aldén som 8:a i 125cc, Claes Karlén på 13:e i 500cc, och Danne Westlund även han på 13:e plats i sidvagnsklassen. Vid J-SM trial kom Markku Isokangas på 9:e plats.

1972.
Ny seger för Kurt Gustafsson i Bersbo. LMS arrangerade EM-trial med 10 na­tion­er i startfältet. Affe Löfquist var tävlingsle­dare och Signe Malmborg var starter. Yrjö Veste­rinen Finland segrade och Hasse Bengtsson Sverige blev 2:a. I roadracing gjorde Göran Aldén en bra       sä­song och vann i 125cc klassen på hemma­banan. Han blev Distriktmästare och totalt 2:a i SM. Ytterli­gare 3 förare tog SM-poäng: Alf Carlsson i 250cc samt Ar­ne Århammar och Claes-Göran Samu­elsson i 500cc. Claes-Göran  skadades sig senare svårt vid HL-VM i An­derstorp. Ivan Blom valdes till LMS Hedersord­för­ande. Blivande storstjärnan Magnus Jakobsson blev Sveriges mopedmästare. Björn Waldegård (blivande världs­mästare) vann Roxenrundan i VW 1302 S Och Gunnar Kjällgren vann Folkungaloppet  René Pettersson debuterade i rally med seger i NMK:s T-tävling Spiralen. Rallysektionen arrangerade totalt 5 täv­lingar detta år förutom Roxenrundan bl.a. istävling på Värnasjön, segrare blev Gö­ran Lund före Kent Qvist.  
 

  René Pettersson undrar om han är på väg åt rätt håll?


Krister Eliasson och Tommy Jagerwall domi­nerade i HL-gänget för bilar. Krister blev 4:a i SM klass special standard. I karting gjorde veteranen Hans Gustafs­sson sin bästa säsong och blev erbjuden plats i landslaget.

1973.
Tom Sjöman vinner MC-Nytt:s Special­trial i Bersbo. Premiärtävling på nya kartingbanan på Svie­stad. Sviestadloppet körs under protest på grund av startavgift. Tävlingen körs där­för publikfri. LMS arrangerar NM i trial, Bosse Nils­son   Ti­ger MK segrar. Roxenrundan som var RM samlade 121 star­t­ande. Lasse Jansson Films MK vann. Torsten Sahlin SMK Östgöta vann Folk­ungaloppet. Bra åkningar av LMS:arna Bengt Bergström, René Pet­tersson, Kent Qvist och "Skoda-Göran" Andersson. Flitigt tävlande i HL-bil av Krister Eliasson 10:a i SM, Tommy Jagerwall, Christer Hjerts­tedt och Ragnar Segring 6:a  och även klubb­mästare.

1974.
Specialtrial trots bensinkris. Kurt Gus­tafssons 6:e seger. Viking Pettersson blir LMS förste hel­tidsan-   ­s­täll­de ungdomsinstruktör. Filbyterna har nu 25 licensierade förare. LMS kör landskamp i trial Sverige - Fin­land (13-11). SM-finalen i karting avgörs på nya ba­nan. Sviestadloppet körs med både startav­gift och publik. Göran Aldén kom i år 4:a i SM 125cc. Uppvisning med sidvagnstrialmaski­ner. LMS egen klubb­tidning "LMS:aren" ut­kom med sitt förs­ta nummer i september detta år. Rolf Sundberg ( Svemo:s nuvarande gene­ral­sekre­terare ) debuterade i Filby­terväs­ten. Novem­berkåsan arrangerades till­sammans med SMK Östgöta. I J-SM för tillförlitlighet kom Lars Broman på 6:e plats och Claes Ekwall på 13:e plats. Sviestadträffen kördes för första gången som öppen tävling. Hemmaseger genom överraskningen Torsten Larsson i en VW 1200. Folkungaloppet samlade 126 startande. Fina resultat gjordes av René Pettersson, Göran Lund, "Benke" Bergström, Peder Rengfors och Sune "Mörby" Carlzon. Magnus Jakobsson prövade speedway under sommaren och åkte kartläsare åt "Bossing" på vintern

1975.
Benny Sellman vann i Bersbo LMS arrangerade Sveriges första VM täv­ling i trial med 120 startande och Af­fe Löfquist vid rodret. Segrare Martin L­amp­kin England.
 

   


Planer smids på en ny speedwaybana på Sviestad. I en landskamp mot Norge med radio­styrda bilar bestod Sveriges landslag av enbart LMS:are, som man vann överläg­set. Sviestadträffen med 64 startande. Delad seger genom Fergus Sager och Björn Larsson. Även i Folkungaloppet blev det delad se­ger genom Torsten Sahlin och Torbjörn Axman. I Roxenrundan gjorde René Pettersson med kartläsaren Henry Lil­jesson sensati­on genom att bli 2:a efter Stig Blomqvist. Klassegrar ge­nom Peder Rengfors, Kris­ter Nilsson och Kent Karlsson. Vid SM gokart deltog Ulf Gustafsson, Leif Sörensen,  James Persson och Håkan Lövgren. LMS placeringar i SM roadracing 5:a Gö­ran Aldén, 7:a Jorma Lustig och Arne År­hammar 14:e i 125cc, samt Alf Carlsson 5:a, Kåre An­dersson 10:a och Kjell Watz 11:a i 450-750cc.

1976.
15:e MC-Nytt:s Specialtrial i Bersbo, seg­rare Yrjö Vesterinen Finland. Förbud mot speedwayträning på Ryd I augusti kunde man börja träna på nya banan på Svies­tad. Ingemar Andersson kom på 7:e plats vid J-SM-finalen i speedway. Nytt klubbhus kunde invigas på Svies­tad. VM-kval i speedway på gamla banan i Ryd och "Ragge" Holm i sin andra SM-final. LMS har 2 serielag i motocross. Cross­banan läggs om och förändras i samband med bygg­nation av klubbhus och speed­waybana. Magnus Jakobsson vann en speedway­tävling i Lindesberg och kvalade in till J-SM finalen. (började åka cross och endu­ro och vann 5-6 tävlingar). I roadracing SM för 450-750cc maskiner kom Kjell Watz på 3:e plats, Alf Carlsson på 9:e och Göran Aldén på 10:e Göran blev också 10:a i 125cc klassen. Vid NM i 450-750cc blev Kjell Watz 3:a och Göran Aldén 5:a. Sviestadträffen vanns av Janne Östberg, NMK och LMS, Mats Johansson blev 3:a. I Roxenrundan tog Dag Pettersson sin 6:e seger och Claes Carlgren blev klasseg­rare.

1977.
MC-Nytt:s Specialtrial flyttar till Sviestad. Ny seger för Yrjö Vesterinen. Sture Pers­son togs upp som medlem i Järngänget.Trafikdag i februari. Premiär mot Ma­sarna på nya speedwaybanan. SM-kval i speedway. Ulf Karlsson vann SM-trial på Sviestad och Rolf Pettersson blev 7:a i J-SM.
 

   

 
Johan Egelstig blev Svensk juniormäs­tare i 500 cc motocross. Motocrossbanan får ny startplats och 500-   la­get vinner tävlingen och blev 2:a i seri­en.  Magnus Jakobsson, C-förare i enduro, blev 4:a i J-SM endast 1 poäng från brons.
Kjell Watz vann Super-Bike cupen i road-ra­cing. Sven Almevik körde sin första banracing-säsong och placerade sig på 2:a plats i Renault-cupen efter Bengt Winqvist, Norrköping. Sviestadträffen vanns av suveränt åkan­de Lars-Göran Liljeberg, Södertälje. "Bossing" Karlsson gjorde sin första start.

1978.Yrjö Vesterinens 3:e raka seger i MC-Nytt:s Spe­cialtrial. I oktober avled vår av­hållne bonde Sture Persson i Bersbo. 30-årsjubileum för speedway i Linkö­ping med bl.a. Ole Olsen, John Davies, Erik Gundersen, Anders Michanek m.fl.LMS-trial i Gränna, Ulf Karlsson vann. I J-SM i trial blev Hans Igelström 1:a och Pierre Grennberger 2:a. 500-laget vinner Div.3 i motocross och Tårtracet instiftas.  Magnus Jakobsson blev 4:a i klass B i No­vemberkåsan, körde 2 EM-tävlingar (Tjeckoslovakien och Österrike) samt åkte även Onkel Toms Hytte i Tyskland. Peder Rengfors blev DM-mästare i rally spe­cial och Kent Karlsson 2:a.
 

  LMS:aren Christer Lifvergren satsar på rally specialen på Linköpings Motorstadion.


Sviestadträffen vanns av Lars-Göran Lil­jeberg igen. LMS:arna Göran Lund blev 3:a och Björn Andersson 5:a. Sven-Erik Svensson vann C-förarklassen. I Roxenrundan startade 172 ekipage. I roadracing SM 450-750cc blev Roland Boo 5:a och Göran Aldén 8:a Roland blev även 4:a i Nordiska Mästerskapen i 750-1000cc. Kjell Watz blev 2:a i Super Bike Cup.

1979.
Äntligen LMS-seger i MC-Nytt:s Spe­cial­trial och för detta svarade Magnus Ja­cobsson. Is-racing SM på Tinnerbäcken. NM-trial vanns av  Yrjö Vesterinen. TSV generalen Lars Pettersson invigde nya halkbanan och festligheterna fortsatte med en  sjudundrande invigning av nya speedway- ova­len med Janne "Loffe" Karlsson i spetsen. Ca. 6000 åskådare applåderade förarna bl.a. Ron Preston USA, Kaj Niemi SF, Janne Andersson Sverige m.fl. Detta år hann LMS även med en trial i Gränna och vi startade även upp med närradiosänd­ningar i form av LMS Motor­extra. Speakertornet på crossbanan flyttades till nuva­rande plats.

De första 80 cc maskin­erna dyker upp och man får köra 125 cc ungdomsklass från 14 år. Magnus Jakobsson uppklassad till A-föra­re. Han blev 9:a i Novemberkåsan totalt och var utta­gen i landslaget. "Bossing" Karlsson blev dubbel Distrikts­mäs­tare. Han vann både RS och MRY. Kent Qvist blev 3:a. I Roxenrundan start­ade 130 ekipage.  C-förarna Pelle Olausson och Henry Lil­jesson "båda vanligtvis kartläsare" åkte fort och blev 2:a respektive 5:a bland C-förarna. Vintersvängen vanns av "Bossing" och i Svies­tadträffen vann L-G Liljeberg för 3:e gången. Hasse Joelsson ÅMK vann Folk­ungaloppet. Börje Samuelsson blev 2:a av 66 startande C-förare. Första tävlingen i bilspeedway med korta inten­siva heat kördes. Mats Johansson var med från bör­jan.  Hasse Johansson LMS blev svensk mästare i radiostyrd miniracing och blev dessutom 2:a och 3:a i EM-klasserna Formula respektive Sport.

1980.
20:e MC-Nytt:s Specialtrial i 19
C kyla. Segrare Ulf Karlsson. Isracingtävling på  Tin­nis. Christer Nilsson anställdes som ungdoms­in­struktör. Tävlingen "Master of Speedway" fick av­bry­tas efter 9 heat p.g.a. ösregn. En pub­lik på 3500 personer hade löst entré och lika många väntade på att få komma in. Bedrövligt. Den nya 80 cc klassen slår igenom i moto­cross vi får direkt 20 nya förare.
 

  Stående: Lars Sandberg, Mikaell Reinholdsson


Crossen ökar från en till 4 hemmatävling­ar. 500-laget blir 2:a Div.2.  I J-SM motocross för 250cc blev Morgan Hydén 5:a. Hans Igelström blev 4:a i SM trial. Magnus Jacobsson blev 7:a totalt i No­vember­kåsan och var förste reserv i Six-dayslaget. Mats Johansson debuterar i rallycross med en Ascona turbo. Vintersvängen, Roxenrundan och Svies­tadträffen arrangerades traditionellt av rallysektionen.

1981.
LMS Magnus Jacobsson vann en smut­sig täv­ling i MC-Nytt:s Specialtrial före Ulf Karls­son och S-E "Jösse" Jönsson. Första Folkracetävlingen på Sviestad med bl.a. "Bossing" Karlsson, Peter Ny­berg, Sven Almevik m.fl.. Banbygge gjor­des under sommaren. Banan blev klar i augusti. Priset "Best in show" gick till Pe­ter Nyberg som välte 3 gånger i samma heat. Bråk i speedwayleden, verksamheten för dyr och läggs ner men startar senare upp igen i div. 1. Roadracingsektionen arrangerade en tävling som kvällsrace. Under året gjorde Kjell Watz bra ifrån sig igen med fina re­sultat. Eje Watz kom på 5:e plats i Super Bike. Knatteverksamhet startar upp i moto­cross, trial och speedway. Bilspeedway under hösten, där många elitfö­rare i rally och rallycross fanns på plats t.ex. Roland "Grus-Kalle" Bränn­ström i en gammal PV och tuffe Arne Pettersson från Örebro, Segrade gjorde Stig Blomqvist. Trialsektionen arrangerade både bredd­tävling och SM. LMS arrangerar J-SM i 250 cc samt sid­vagnsmotocross. Tre LMS:are i 250; Fredrik Lindblad, Morgan Hydén och Stefan Carls­son.. I 500-laget blev 2:a i Div.2 och 250-la­get 2:a i Div.3.
 

  "Bossing" Karlsson i flyger med sin SAAB.


Klubbmästare i rally blev Boo Farsbo före "Bossing" Karlsson, LMS blev 2:a i Öst­göta­serie i rally efter Norrköping MK. I första deltävingen i J-SM som var Östgö­tarallyt blev Hans Nilsson 4:a och tog 9 SM-poäng. Magnus Jakobsson blev åter 7:a i No­vember­kåsan. Åkte ordinarie i Six-days­laget i Elba i Italien. Totalt SM-6:a. Mats Carmesten blev 7:a i gokart klass F.

1982.
Janne "Loffe" Karlsson startar i special­trial men bröt ( det var för jobbigt ) Harri Himma­nen SF vann och Magnus Jacobs­son var 3:a.  "Micke" Reinholdsson, Pierre Strag­nefelt och Lasse Sandberg debuterar i speed­waylaget. Veterantävling med bl.a. Ove Fun­din. I Roxenrundan i rally blev Boo Farsbo 2:a efter Dag Pettersson, MK Scandia. I folkrace på hemmaplan vann René Pet­ters­son med "Bossing" Karlsson som 3:a. Detta år var också premiär för 24-timmars på cykel med 94 lag och över 2000 cyklis­ter. Stor succé. Kjell Watz tog en sammanlagd 12:e plats i EM i roadracing efter tävlingar i Frankrike, England och Holland. Vesa Kultalathi gjorde succé i Sviestad­loppet där han vann 500-klassen. Han vann även Su­per Bike Cupen i road­racing, samt blev Nor­disk Mästare i Super Bike. LMS arrangerade också Novemberkåsan till­sammans med SMK-Östgöta. Under tävlingen föll 200 mm regn. 150 förare startade varav 14 LMS:are 7 av dom full­följde och 7 bröt tävlingen. Segrare S-E "Jösse" Jönsson och med LMS:arna Magnus Jakobsson som 4:a och Anders "Vässarn" Svensson som 5:a. Magnus Jakobsson åkte EM i Österrike och  Väst Tyskland 6:a, resp. 8:a och var ordinarie i Sveriges Six-dayslandslag i Tjeckoslova­kien.

Premiär för arenatrial, Hans Igelström vann före Stefan Andersson. Signe Malmborg "Morsan" avled 1982. Mer än 50 år ägnade hon sina krafter åt LMS. Hon började tävla på MC redan på 20-talet och hon var med och skapade anläggningarna bå­de i Ryd och nuvaran­de Motorstadion. Signe var med som funktionär redan på Folkunga­vallen och var vid 72 års ålder starter vid VM i trial. Vid RM rallycross för damer kom Eva Farsbo på en hedrande 11:e plats. En tuff bilspeedway vanns av Arne Pet­ters­son sedan Lars Rosendal knuffats halvvägs genom planket. Till tuffingarna hörde LMS egen Mats Johansson. Ett mellanår för motocrossen med 250-laget i slutet av tabellen, medan 500-gänget blev 2:a igen. I Folkungaloppet i rally tog Bosse Farsbo en stark 2:a plats efter Kent Qvist. I Öst­götase­rien slutade "Bossing" Karlsson 2:a och Boo Farsbo 3:a. I Sviestadträffen vann Liljeberg för 6:e gången i följd. Vintertävling med dubb på folkracebanan. 25 startande LMS:are. Segern gick till René Pet­tersson. Sölve Larsson var bäste LMS:are med en 4:e plats i ett folkrace på hemmaplan.
 

  LMS, Mats Johansson i täten före bl.a. Ola Strömberg


Mats Johansson satsar på rallycross och bil­speedway. Han blev 3:a i DM. Kartingsektionen anordnade 3 tävlingar varav 2 ingick i DM och ett i SM för klass F-mini. Johan Berg blev Nordisk Mästare och blev även utsedd till klubbmästare.

1983.
MC-Nytt:s specialtrial fick ställas in p.g.a. mycket mild vinter. Alf Löfquist valdes in i Svemo:s TK. Sture Hjalmarsson blir LMS nye ordför­ande. Speedwaysektionen köper en egen buss. Täv­ling i speedway, bästa 40-åringar mot bästa 20-åringar. Sviestadtrial med 90 startande. Lands­kamp i trial Sverige - Finland i Gränna. 185 lag startar i 24-timmars på cykel. Sviestadloppet med 7000 åskådare. Torsdags­race i RR, Kjell Watz vann Sup­er produktion. Kjell Watz och Vesa Kulta­lathi körde 24-timmars Bold´our i Frank­rike. Vesa blev även Nordisk Super Bike­mästare och Per Jansson 3:a i SM 250cc. René Pettersson skördade nya lagrar i folkra­ce. I Sviestadträffen i maj segrade Peter Honey, Stockholm. Sölve Larsson LMS avled i akut blodför­gift­ning endast 40 år gammal. Sölve bör­jade sin bana i MK Riset. Han tävlade i trial, fortsatte med enduro och cross prov­ade även folkrace men tävlade mest i speedway. Sölve ingick även i LMS sty­relse där han gjorde en mycket aktiv in­satts. Magnus Jakobsson åkte EM i enduro i Spa­nien och Italien. Han blev 10:a i Italien och en EM-poäng. Åkte även i Sixdays­laget i Eng­land där han blev lagvärlds­mästare. KM i enduro vanns av Anders Svensson 2:a Bengt Karlsson och 3:a Jonas Sjö­svärd.
 

  René Pettersson leder här ett heat i Folkracefestivalen i Motala


I folkrace på hemmaplan startade 24 LMS:are och som vanligt vann René Pettersson och 3:a var Roger Jonsson. Roxenrundan i rally med 120 startande vanns av Örjan Hagberg före Boo Farsbo. I Ydre MK:s Klappjakten vann Pelle Sääv A-klassen och Berndt Carlsson blev 6:a. Filbyterna vann Div.2 och blev klara för Div.1 efter kvalseger. SM-final i gokart. Polkagristrial i Gränna landskamp Sverige - Finland (18-6) 500 laget motocross vann Div.2 Östgöta­serien i motocross introducerades och banan ombesiktiga­des. Rallykungen  Stig Blomqvist i SAAB 99 turbo vann i bilspeedway främst p.g.a. sina suve-rä­na spårval. Bra körningar även av LMS:arna Jonny Munk, "Bossing" Karlsson, Boo Farsbo och René Petters­son.

1984.
MC-Nytt:s specialtrial kördes med 2 täv­lingar samma dag, eftersom 1983 års tävling fick ställas in. Pekka Viljakanien SF vann bå­da tävling­arna. LMS Magnus Jakobsson var 3:a och 5:a. Målsättningen för speedwaylaget var att vara kvar i div.1 vilket dom klarade. Par-SM fi-na­len kördes i speed­way. TL-sektionen med Affe Löfquist som leda­re får äran att göra trialuppvisning i Idrotts­par­ken i Norrköping inför Kungen och Drott­ningen i samband med Norr­köpings 600-årsfi­rande. Crossbanan byggs till med en backe och folkracebanan justerades.

En verklig LMS-kämpe gick ur tiden. LMS mångårige sekreterare och f.d. tävlings­förare Esser Möjegård drabbades av en hjärtattack i bilen på väg till jobbet. Tyvärr ändades Essers liv, han blev 44 år. Esser ägnade en stor del av sin tid åt LMS, bl.a. tillkomsten av moto­crossbanan, myndig­hetskontakter m.m. En svår förlust för LMS. Enduroåkarna var flitigt i elden med varie­rande resultat. Skojigt att många road­racing­förare testar i enduro t.ex. Kjell, Eje och Christer Watz samt Mikael Pallander. LMS:arna var på hugget i Widmarks minne 2:a i klass A Anders Nilsson, 3:a Tomas Bark, 5:a Kjell Watz i  250-klas­sen.Mats Johansson med Opel Manta tävlade med framgång i bilspeedway och rally­cross. 5-faldige världsmästaren i rallycross Ken­neth Hansen körde bilspeedway med sin Amazon och mötte bl.a. vår egen stjärna Mats Johans­son. Ingen glömmer väl tuffe tävlingsledaren Sievert Lindqvist som pekade finger mot de som inte höll sig i skinnet. "Bossing" vann DM i rally. Första året i Div.1 för 500-laget i moto­cross. 250-laget kvar i Div.3. Svensk mästare blev Per Jansson i 250-klassen i roadracing och Åke Grahn blev mästare i Super Produktion.

1985.
Efter 24 år blir MC-Nytt:s Specialtrial. LMS och Race Specialtrial. Pekka Viljaka­nien SF vann sin 3:e se­ger i Specialtrial. LMS arrangerar sin andra VM-tävling i trial med nästan 20 nationer. Sektioner i centrala Linköping bl.a. i Trädgårdsför­eningen. Seg­rare Thierry Michaud FR. Cirka 20 000 åskå­dare. Stor jubileumsfest på Cupolen.  Rune Carlswärd och Alf Löfquist fick mot­taga Svemo:s guldmedalj och Affe dess­utom NTF:s silvermedalj. Championrond i speed­way vanns av Per Jonsson. Michael Rein­holdsson blev bäste Filbyter i serien med 148 poäng. Endurosektionen genomförde "Jordsprätten" och Widmarks Minne på hemmaplan. Klubbmästare i enduro blev Anders Svensson.
 

  Magnus Jacobsson tar sig igenom ett kärr


MCHK:s 20-årsrace genomfördes. LMS 3:a i Östgötaserien i rally. 500-laget i motocross gjorde bra ifrån sig med förare som Stefan Karlsson, Micke Swartz, Fredrik Lindblad och Magnus Jakobss­on. 250-laget vann sin serie med bl.a. Johan Abrahamsson, Fredrik Thomasson, Dan Sundberg, Mikael Andersson m.fl. AMU:s bussförarutbildning som varit för­lagd på Motorstadion flyttar till Motala. Per Jansson blev 3:a i Superbike Cupen i roadracing och Åke Grahn blev 5:a. I Su­perproduktion blev Åke Grahn mästare och Per Jansson 4:a. En bra prestation gjorde Mikael Pallander genom en 3:e plats i SM.

1986.
Peter Hansson vann Specialtrial före Pekka Viljakanien SF och 3:a var LMS Mag­nus Ja­kobsson. Öppen tävling för Ragge Holm som tävlat för LMS i 20 år. Peter Olsen Danmark tävlar för Filbyterna i speedway som åkte ur Div.1.  Sviestadtrial med drygt 90 startande, stor dominans i MCS genom att Stefan och Ken­neth Andersson vann 2:a Anders Wennar/Gun Norberg och 3:a Lars Edoff/Per Erik Larsson. SM i trial vanns av Martin Karlsson Älväng­en. LMS 500-lag i cross blev serie 4:a. I laget åkte bl.a. Mikael Swartz, Dan Sundberg, Magnus Jakobsson, Lasse Broman och Jonny Larsson. 250-laget blev serie 2:a. Crossektio­nen arrangerar SM 250cc där Fredrik Tho­masson blir 9:a. Folkracegänget körde flera tävlingar och ord­nade en bilspeedway. Deltagande LMS:are Lennart "Fisken" Andersson med en Volvo 142:a och Mats Johansson med en Opel Manta turbo. Enligt uppgift hop­satt av 9 olika bilmärken. Roxenrundan genomfördes trots däck­problem. Vid Sviestadträffen var "Bossing" Karlsson snabbast men en påkörd kona kostade honom segern.
 

  Anders Gabrielsson


I gokart blev Anders Gabrielsson Nordisk mästare och 2:a i SM. Även Patrik Eriks­son, Andreas Berg och Liselott Eriksson gjorde bra resultat i karting. Sviestadloppet arrangerades med nor­mala LMS framgångar. I roadracingens Superbike cup blev Mats Wetterling 2:a och Per Jansson 3:a. Per Jansson körde till sig 4:e platsen i SM för 250. Magnus Jakobsson debuterar med 4-takt i en­duro och blir klubbmästare. Ytterligare en LMS-kämpe gick ur tiden nämligen Elis Malmborg. Elis började tävla i början av 20-talet och var aktiv på mc ända in på 50-talet. Tillsammans med sin fru Signe fanns han alltid på plats vid alla tävlingar. Elis var en hedersman.

1987
LMS & Race Specialtrial firar 25 år. Seger till S-E Jönsson och 3:a Magnus Ja­kobs­son LMS. Speedweek med enduro, rally, gokart, roadracing, trial, SM i 500 cross, MCHK-race m.m. bland annat ett gokartrace mitt i stán. 13 tävlingar på speedwayovalen bl.a. en lag- VM-tävling, som Sverige vann. NM i trial mitt i stán där Urban "Putte" Lind­holm vann. Sedvanliga MC-dagar med avrostning för knuttar. Motocrosslaget vann serien i 125 cc och stora laget kom 4:a. Gokartfolket kämpade intensivt både på hemma- och på bortaplan. Vilket förar­gäng; Anders Gabrielsson, Patrik Eriks­son, Liselott Eriksson, Andreas Berg, Tommy Frödin m.fl. Miniracing sektionen hade mekarkvällar och körde inomhus­träning. Magnus Andersson blev klubb­mästare. LMS folkraceförare var flitigt i elden. Bland de bättre förarna hittar vi Göran Kaldenberg, Allan Mattsson och Dag Ire­brink.

För första gången på 20 år var Linköping värd för en SM-tävling i rally. 160 startan­de med många LMS:are på startlinjen. Resultaten var blandade, "Bossing" Karlsson, Kent Karlsson, Pelle Sääv och René Pettersson bröt medan  S-G "Wiggo" Wigh, Hasse Nilsson och Lars-In­ge Qvist tog sig i mål. Rallysektionen ar­ran­gerade även Roxenrundan med ett 100 tal startande. Bosse Ekenger blev invald i Järngänget. TL-sektionen genomförde Sviestadtrial med re­kordstort startfält.  I jubileumstävlingen "Linköping 700 en­duro" var 16 specialprov förlagda inne i centrala Linköping. Linköpings första gatrace.

"Bossing" Karlsson vann Peugeot-cupen i rally och Peder Rengfors blev 2:a i vete­rancupen. Många andra duktiga förare i rally var i elden. Lars-Inge Qvist, Pelle Sääv, Kent Karlsson, René Pettersson, Tomas Nils­son, Hasse Nilsson, Berndt Carlsson, och Sven-Gunnar Wigh som blev klubbmäs­tere "Bossing" Karlsson vann Sviestadträffen. Miniracingsektionen har iordningsställt en ny MRR-bana. I folkrace tävlade ca. 25 LMS-förare un­der året och Bertil Gustavsson blev klubbmästare. LMS arrangerade 500 SM i motocross med Leif Persson som segrare. I ett 125-heat vann blivande storstjärnan Jocke Karlsson, Tranås. En nystartad 125 serie vann LMS och 250/500 laget blev 4:a. I roadracing fick LMS en Svensk mästare i 250 genom Bobby Izzazade och silvret gick till Per Jansson, LMS och Bobby seg­rade även i Nordiska mästerskapet och här blev Per Jansson 3:a. Magnus Jakobsson kom 2:a i RM för fyr­takt i enduro.

1988.
1988 blev ett mörkt år i historien när LMS hedersordförande Ivan Blom avled, 82 år gammal. Ivan var hela livet en hängiven mo­tormänniska. Trots det dagliga jobbet vid Bloms Åkeri hann Ivan med att tävla med stor framgång. Han var en av initia­tivtagarna till klubbens utveckling. En av sina största merit­er ansåg Ivan vara när han upptäckte och vär­vade Ove Fundin till klubben. Ivan var ord­förande i många år och valdes till heders­ord­förande vid sin avgång. När Ivan pension­erades åtog han sig vaktmästartjänsten på mo­torstadion. Senare under året avled ungdomsinstruk­tören Christer Nilsson bara 40 år gammal. Christer satsade helhjärtat på de uppgifter han åtagit sig. Tillsammans med Göran Görefeldt starta­de han upp LMS gokart­verksamhet, ansvarade för närradioverk­samheten, kursverksamheten inom klub­ben och mycket annat. Patrik Eriksson efterträdde Christer Nils­son som ungdomsinstruktör. LMS arrangerade lag-VM semifinalen i speedway med lag från Sverige, Polen, Tjeckoslovakien och Västtyskland. Sveri­ge vann på 51 poäng. LMS arrangerade även Par-SM finalen i speedway och MC-dagar. Micke Reinholdsson blev klubbmästare i speedway. LMS & Race specialtrial fick ställas in p.g.a. mild vinter. LMS Enduro anordnade "Jordsprätten" och Widmarks minne. "Abbe" Ohlsson vann 125cc i sistnämnda tävling.
 

  Berndt Carlsson under SM-finalen Rejmerallyt Resultat 4:a i klassen.


Rallysektionen genomförde Sviestadträf­fen med "Bossing" Karlsson som 1:a och Lars-In­ge Qvist som 3:a. "Bossing" blev också klass­tvåa i Hälsingerallyt och tog SM poäng. I ve­te­ranklassen vann Peder Rengfors med sin Amazon. "Bossing" vann även Peugeot-cupen. Britt Heelge körde "SASHS RALLY FRAN­KEN" i Tyskland och gick i mål efter 22 spe­cial­sträckor med många erfarenheter i baga­g­et. Sviestadtrial med 81 startande.  LMS sidovagnsgäng med Stefan Anders­son, Lasse, Lotta och "Mojje" Edoff var över i England och provade lyckan. Re­sultat vid 4 tävlingar 1:a 2:a och 2:a 1:a. Gissa om Eng­elsmännen fick respekt för de svenske. Halkbanan belades med en ny halkyta i form av Epoxy. I roadracing blev Vesa Kultilahti 5:a i en­du­rance-VM på Le Mans. Michael "Ludde" Lundwall blev Nordisk Superbikemästare. Billy Gällros blev bäst i SM-serien genom att bli 2:a i MCS. Håkan Olsson blev SM 4:a i 125cc och 6:a i 250cc. I Östgötaserien i motocross blev Fredrik "Fritte" Thomasson Östgötamästare. Crossen hade annars ett mellanår med en jumboplats i 125-serien och en 5:e plats i 500-serien. 80 cc serie startas. LMS ar­rangerade 125 cc SM i cross. Anders Gabrielsson blev svensk mästare i Go­kart Nat.C och 2:a i Nordiska mäster­ska­pen. Anders åkte även VM i formel C i Ungern och blev 6:a. Liselott Eriksson vann 9 täv­lingar av 16, hade 3 andraplat­ser, 2 tredjeplat­ser och bröt 2. Patrik Eriksson vann formel Nordik i go­kart på hemmaplan.
 

  Första kurvan efter start Sviestadloppet.


1989.

Serielaget i speedway åkte i Div.1. LMS arran­gerade landskamp i speedway mot Dan­mark, SM-kval m.m. LMS arrangerade en speedcrosstävling som vanns av Peter Johansson. Magnus Withell och Magnus Jakobsson blev Riksmästare i 80 cc mo­tocross re­spektive en­duro för 4-taktsmaskiner. Magnus körde sin 10 Novemberkåsa i rad och har kommit i mål på alla, han place­rade sig på 17:e plats. Övriga LMS:are Kjell Pettersson 20:e och Bengt Karlsson 23:a. Kjell blev även klubbmästare i endu­ro. Bir-Gitta Pantzar och Hanna Sternersson blev de första damerna som tävlade i roadracing. Båda tävlade i 125cc-klassen och båda gjorde fina resultat och Bir-Gitta blev bästa debutantförare detta år. Christer "Cralle" Lindholm blev svensk 500-mästare i roadracing. I folkrace blev Göran Kaldenberg klubb­mästare med Mikael Ekholm som 2:a och Hans Karlsson 3:a.

1990.
Vid Nordiska finalen i speedway invigde Erik Gun­dersen och hans landsman Jan O Pe­dersen vann. Filbyterna åkte i div.2. Stefan Andersson/Hans Igelström pröva­de lyckan i Sidvagnstrial i England. Bra debut de blev 5:a. Såväl 125, 250/500 lagen i motocross i Div.1 igen. Speedcross med Jörgen Hu­vell som segrare. Mats Johansson LMS gjorde sensation i rally­cross efter 9 år i gebitet. Tog 12 EM-poäng i Holland och sedan ytterligare 9. Tvåa i Stock­holm efter Kenneth Hansson och körde i landslaget i England. Mikael Lundvall blev Nordisk mästare i 750-klassen i roadracing. Håkan Olsson slutade totalt 5:a i 125cc i Nordiska mäs­terskapen.

1991.
LMS arrangör för FIM-Cupen, EM i sid­vagnstrial Stefan Andersson/Hans Igel­ström LMS blev 2:a knappt slagna av det Engelska eki­paget med Robin Luscombe vid styret och Mark Bushfield i burken.
 

   


SM-tävling i enduro på Prästtomta. Albert Olsson blev 5:a i 500-klassen. Den årliga "Jordsprätteträffen" arrangeras med ca. 500 startande. LMS arrangerar även J-SM i 125cc, 250cc och 500cc. 250/500 laget blir 2:a i Div.3 och125-laget 6:a Div.2.   "Bossing" blev 2:a i Sviestadträffen och Robert Almevik (3:e generationen) gjorde debut med en 6:e plats.

1992.
Stefan Andersson/Hans Igelström åkte EM i sidvagnstrial i Frankrike och blev 5:a. LMS arrangerar J-SM i enduro i Präst­tomta. Linus Broman blir 7:a i J-SM under 125cc. RM-finalen för 80cc på motocrossbanan. Kalle Karlsson vann före LMS, Robban Ek­vall. LMS, 250/500-lag vann Div.3 överlägset. Anders Gabrielsson tog VM-brons i go­kart. "Bossing" Karlsson blev 2:a i Sviestadträf­fen igen. Sten Sylvan, som varit årsmötesordföran­de i många år valdes in som vice LMS ordförande. I roadracing blev Pär Johansson Svensk mästare i 750 standard. Ulf Johansson vann i Superstreet. "Bossing" Karlsson blev 4:a totalt i Rally-SM grupp A max 2000 cc.

1993.
Äntligen SM-final i speedway på Mo­tor­stad­ion men vädret ställde till med problem. Finalen måste brytas p.g.a. regn. Ny tävling på sönda­gen efter ett jättejobb med banan. Seg­rare Per Jons­son 2:a Tony Rikardsson och "Henka" Gustafsson 3:a. Introduktion för sliding d.v.s. mindre speedwaycyklar för att all­mänheten ska få testa hur det känns. Le­dare "Micke" Reinholdsson ca. 600 per­soner tog chansen att prova och resultat­et blev 6 nya förare. LMS arrangerade Novemberkåsan med start och mål i Kvarn. Magnus Jakobsson körde sin 13:e Kåsa och har fullföljt alla. Linus Broman blev 2: i nat.klassen endast 29 sekunder efter segraren. Han blev också 7:a i J-SM och gjorde debut i EM-serien i enduro. Motocrosslaget i 250/500cc åter serieseg­rare nu i Div.2 125-laget blev klar 2:a i Div.3. Allt yngre förare börjar köra cross (50 och 50 cc maskiner).
 

   


Christer "Cralle" Lindholm segrade i Su­perbike VM, blev 9:a i VM samt klubbmästere roadracing. Mikael Lundvall blev Svensk mästare i Superbike och Billy Gällros Svensk mäs­tare i MCS. Berndt Carlsson totalsegrade i rallytäv­lingen Sjuhäradstrofén i Borås.

1994.
Jörgen Huvell tog en hedrande 4:e plats i 125-klassen i SM-motocross. Rejmerallyt med SM-status kördes med LMS som delarrangör. Första special­sträckan på Motorstadion. Som segrare stod Stig Blom­qvist överst på pallen när tävlingen var slut. Robert Almevik blev 4:a i JSM i rally och berndt Carlsson totalsegrade i Q8-rallyt.
 

  Linus Broman som Juniorvärldsmästare i Sixday lands­laget i USA.


Ett bra år för Linus Broman i enduro. 4:a i J-SM och 11:a i SM totalt. Tävlade i VM-serien i enduro och tog 5 VM-poäng. Han åkte i Six-Dayslaget i Tulsa, Oklahoma, USA och tog guldmedalj och blev junior­värdsmästare i lag. LMS motocrosslag i Div.1 med 250/500 laget. 125-laget kör i Div.2. Jörgen Huvell blir 4:a i 125cc SM i moto­cross. Anders Gabrielsson var klubbens suverän i gokart då han blev Svensk mästare och Nor­disk mästare samt VM 2:a. Till ny ordförande valdes Ingvar Fahlsten. Avgående ordförande Sture Hjalmarsson valdes till hedersordförande.

1995.
LMS firar 70-årsjubileum med massor med stora arrangemang bl.a. VM-deltäv­ling i en­duro, MCHK:s 30-årsjubileum, deltävling i VM-serien i speedway, SM-final i roadracing och en hel motorsport­vecka. (Speedweek) I speedwaylaget debuterar en Australi­ensk förare vid namn Mark Keast och nyförvärv är vidare Mats Boström och Tommy Karlberg från Nyköping. I roadracing gör Vesa Kultilahti come­back.

Redaktionskommitté:
Alf Löfquist Ordf.

Rune Carlswärd
Rolf Jansson

Jan Collan
 

Och vid tangentbordet:
Lars Gustafsson 

Här följer alla LMS ordförande i ordning år för år sedan starten.

1925

1925

Sigurd Carlsson

LMK

1926

1939

Georg Kindstrand

LMK

1940

1940

Ivan Blom

LMK

1941

1949

”Thedde” Svensson

LMK

1950

1950

Sten Ferm

LMS

1951

1951

Harry Wahlbin

LMS

1952

1952

Sten Ferm

LMS

1953

1956

Thedde Svensson

LMS

1957

1962

Ivan Blom

LMS

1963

1964

Göran Cederberg

LMS

1964

1964

Göran Cederberg / Ivan Blom

LMS

1965

1965

Ivan Blom

LMS

1966

1967

Jocke Johansson

LMS

1968

1970

Toivo Mielonen

LMS

1971

1975

Georg Juhlin

LMS

1976

1982

Jocke Johansson

LMS

1983

1993

Sture Hjalmarsson

LMS

1994

 

Ingvar Fahlsten

LMS

 Här följer en lista på mest antal år, samt antal perioder de suttit ordförande. 

Namn

Antal år

Perioder

Georg Kindstrand

14

1

"Thedde" Svensson

13

2

Sture Hjalmarsson

11

1

Ivan Blom

9

3

Jocke Johansson

9

2

Georg Juhlin

5

1

Toivo Mielonen

3

1

Ingvar Fahlsten

2

1

Sten Ferm

2

2

Sigurd Karlsson

1

1

Harry Wahlbin

1

1

 
     

Linköpings Motorsällskap
Linköpings Motorstadion
585 93 LINKÖPING
Tel. 013 - 36 26 90
Fax 013 - 36 26 93